s4ei


Poradenská společnost podporující firmy a jednotlivce, kteří se svojí investicí do green energy chtějí stát co nejvíce energeticky (sekundárně i ekonomicky) nezávislými. Současně svým přičiněním snížit emisní zátěž CO2 a zanechat našim následovníkům naši planetu i nadále zelenou.

Naší činností je návrh optimalizovaných energetických opatření a ekonomických modelů. Připravíme výběr a realizaci aktuálně dostupných dotačních titulů. Doporučíme osvědčené realizační a dodavatelské společnosti a připravíme výběrová řízení dle platných zákonných norem. Následně při realizacích provádíme stavební a technický dozor při současné kontrole dodržení podmínek pro úspěšnou realizaci díla a čerpání dotačních titulů.

PŘEHLED MOŽNOSTÍ PODPOR VÝROBY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRO DOMÁCNOSTI A PODNIKY.

Aktuální možnosti podpory investic pro snížení energetické náročnosti a emisní zátěže. Vhledem k rozsáhlosti problematiky a rozmanitosti programů nás kontaktujte. Snížení energetické náročnosti podniků probíhá současnou realizací více typů opatření. Připravíme optimalizovaný návrh potřebných opatření a ve spolupráci s prověřenými partnery Vás provedeme od přípravy dotačního titulu, návrhu a doporučení financování přes přípravy výběrových řízení až k úspěšné realizaci.

Základní info o aktuální výzvě:
Příjem žádostí – od 1.11.2017 do 30.3.2018
Dotace – 500 tis. – 250 mil. Kč (max. míra podpory – až 50% malý podnik, 40% střední podnik, 30% velký podnik)
Alokace výzvy – 6 mld. Kč
Příjemci podpory – firmy, družstva, OSVČ

Podporované aktivity: – modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti – zavádění a modernizace systémů měření a regulace – modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti – modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED) – realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru – využití odpadní energie ve výrobních procesech – snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů – instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) – instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Příklady: – modernizace strojů a technologie – zateplování nemovitostí vč. výměny zdroje tepla – odpadní teplo z výroby

Projekt může být realizován na celém území ČR, mimo hl. m. Prahy (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu)

Modelovým případem je zvolena výrobní firma s celkovým počtem zaměstancnů do 49, s uvažovanou spotřebou elektrické energie 500MWh za rok, s minimální velkostí střechy 2000 m2. Navržená optimalizovaná velikost FVE je 140 kWp. Dotovaná částka na realizaci FVE je ve výši 2,688mil, skladba dofinancování investora je 302.400,- Kč z vlastních zdrojů a 1.209.600,- bankovním financováním na 10 let. Prostá návratnost vlastních finančních prostředků v tomto případě činí 0,9 roku, a následný roční cash flow do splacení úvěru činí 257.187,- Kč/rok. Po splacení úvěru roční cash flow činí 400.722 ,- Kč/rok. Celková uvažovaná úspora finančních prostředků za 25 let činí 8.279.250,- Kč za současné úspory 4 157 tun CO2.

Pro posouzení možnosti čerpání podpory investic a možnosti realizace pro Vaši společnost nás kontaktujte.

Modelový příklad

FVE 140 kWp umístěné na Jižní Moravě při získání podpory z dotačního titulu OPPIK (Operační program Podnikání a inovace)

VYPOČÍTEJ SI SVOJI VLASTNÍ
ELEKTRÁRNU

Modelový příklad

FVE 140 kWp umístěné na Jižní Moravě při získání podpory z dotačního titulu OPPIK (Operační program Podnikání a inovace)

VYPOČÍTEJ SI SVOJI VLASTNÍ
ELEKTRÁRNU
VYPOČÍTEJ SI SVOJI VLASTNÍ
ELEKTRÁRNU
Velikost střechy [ m2 ]

Celková velikost střechy objektu

Víkendový provoz
Směnný provoz [ ranní / odpolední ]
Celková spotřeba energie [ kWh ]

Spotřeba elektrické energie společnosti za rok

Cena za elektrickou energii [ Kč / kWh ]

Cena, kterou společnost platí za elektrickou energii

Velikost podniku / počet zaměstnanců

Velikost podniku dle počtu zaměstancnů

Optimalizovaná velikost FVE 140 kWp Výše dotace na FVE 2 688 000,- Kč Potřebná výše dofinancování 1 512 000,- Kč
Skladba financování Vlastní zdroje302 400,- Kč Výše úvěru1 209 600,- Kč Roční úroková sazba3,5 % Délka úvěru10 let
Celková roční výroba FVE142 100 kWh Celková roční spotřeba FVE energie133 574 kWh Roční úspora výrobou FVE400 722,- Kč
Prostá návratnost vlastních zdrojů0,9 roku Roční platba za úvěr143 538,- Kč Roční cash flow při platbě úvěru257 187,- Kč
Celková finanční úspora za 25 let8 279 250,- Kč Celková výroba el. energie za 25 let3 553 MWh Úspora CO2 za 25 let4 157 tun

Na střeše výše uvedeného objekt navrhujeme osadit FVE s ideálním výkonem 140 kWp produkovaným celkovým počtem 500 FVE panelů. Celková roční výroba FVE je dle statistických hodnot PVGIS pro toto místo odhadována na 142 100 kWh elektrické energie.

Montážní systém pro montáž panelů pro rovné střechy navrhujeme bez nutnosti kotvení do střešního pláště (minimalizace potencionálních problémů se zatýkáním a vzlínáním vody do střešní a stropní konstrukce), současně z co nejmenším dodatečným zatížením střechy budovy. V případě šikmých střech navrhujeme použití montážního systému kotveného do střešního pláště.

Předpokládaná výše dotace vychází ze způsobilých výdajů, které jsou definovány snížením o provozní náklady, za které by vyrobil stejné množství energie zdroj v podobě uhelné elektrárny, což pro tuto zakázku činí 3.360.000,-  Kč.

Získání dotačního titulu je podmíněno dostatečným bodovým hodnocením dle Modelu hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů, vydaným agenturou API. Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Realizace projektu je podmíněna souhlasným stanoviskem distributora s připojením FVE zdroje k distribuční soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst.3 zákona 458/2000 Sb. V platném znění (energetický zákon) nebo v případě pokud se bude jednat o výrobnu připojenou v rámci ostrovního systému, bude potvrzeno a zároveň doloženo schématem zapojení od autorizovaného inženýra nebo technika. Požadované podklady, žádosti a jednání s distributorem za Vás vyřídíme.

Navržená FVE je výkonově optimalizována na spotřebu investora a splňuje podmínky udělení dotace v celkové výši 2 688 000 Kč. Prostá návratnost vlastních vložených finačních prostředků ve výši 302 400 Kč činí 0,9 roku. Následná roční úspora pro investora činí 400 722 Kč. Při odhadované životnosti FVE 25 let celková finanční úspora za ušetřenou elektrickou energii dle našeho odhadu bude činit 8 279 250 Kč a zhodnocení jeho vlastních investovaných prostředků činí 2 738 %. Odhad úspory emisí CO2 4 157 tun.

V případě zájmu o bližší informace nebo přípravu žádosti nás neprodleně kontaktujte (2. Výzva je časově i finančně omezena) pomocí níže uvedených kontaktních voleb.

Všeobecné informace
V tomto programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří).

Také je podporována:
– výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu)
– výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
– instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací)
– realizace zelených střech.

Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je výše finanční podpory.

Novinka – bonusy
Nově můžete získat bonus až 40 tis. Kč pokud zateplíte dům s programem Nová zelená úsporám (NZÚ) a současně vyměníte starý kotel za nový díky Kotlíkovým dotacím! Navíc se v NZÚ rozšiřuje nabídka dotací v oblasti solárních systémů, finanční podpora fotovoltaických elektráren dosáhne až 150 tis. Kč u větších systémů. Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel. Můžete požádat např. letos na podzim o kotlíkovou dotaci a třeba na jaře příštího roku o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu vám bude vyplacena jak dotace na zateplení, tak bonus za výměnu kotle.